Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis
 

Gruodžio 14 dieną Kaišiadorių vyskupijos kurijoje įvyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis.

Jo pradžioje į susirinkusius vyskupus kreipėsi apaštališkasis nuncijus Lietuvoje arkivyskupas Erwin Josef Ender. Savo kalboje jis apibendrino besibaigiančius jubiliejinius metus, pabrėždamas būtinybę ir toliau gaivinti dvasinius idealus tikinčiųjų širdyse pasinaudojant per Šventuosius metus įgytu patyrimu. Apaštališkasis nuncijus pasidžiaugė, kad ir Lietuvos Bažnyčia nuoširdžiai įsitraukė į Šventųjų metų renginius. Kaip dar vieną praėjusių metų laimėjimą nuncijus įvardijo sutarčių tarp Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos įsigaliojimą. Anot jo, pirmieji apčiuopiami šių sutarčių veikimo vaisiai – kariuomenės ordinariato įkūrimas ir pirmojo kariuomenės ordinaro paskyrimas. Nuncijus pasveikino posėdyje dalyvaujantį kariuomenės ordinarą vyskupą Eugenijų Bartulį ir palinkėjo jam sėkmės bei gausių darbo vaisių kariuomenės sielovadoje.

Vyskupai aptarė Lietuvos katechetikos centro santykius su atskirų vyskupijų katechetikos centrais. Konstatuota, kad, nepaisant pasitaikančių nesklandumų, apskritai vyrauja geranoriškumas, nors yra sričių, kuriose pageidautini pakeitimai. Kaip labai svarbią katechetinio darbo sritį vyskupai įvardijo tikybos vadovėlių rengimą ir leidybą. Katechetikos centrams čia yra labai plati darbo dirva. Siekiant į katechetinę veiklą įtraukti atstovus iš įvairių Lietuvos vyskupijų, buvo padarytas pakeitimas Vyskupų Konferencijos švietimo komisijoje. Iš jos narių atleistas vyskupas Vl. Michelevičius, komisijos nariais išrinkti arkivyskupas A. J. Bačkis, vyskupai J. Kauneckas ir R. Norvila. Atsižvelgdami į tai, kad netolimoje ateityje laukiama atnaujinto Vyskupų Konferencijos statuto patvirtinimo, vyskupai pažymėjo, jog ir komisijų sudėtis gali smarkiai pasikeisti.

Vyskupai taip pat kalbėjo apie bažnyčiose organizuojamus koncertus ir renginius. Remdamiesi Šventojo Sosto Dieviškojo kulto ir sakramentų kongregacijos instrukcija dėl koncertų rengimo bažnyčiose, vyskupai pažymėjo, kad bet kuriuo atveju spektaklių rengimas bažnyčiose neatitinka pačios bažnyčios pastato paskirties bei jo šventumo, dažnai neišlaikoma reikiama pagarba altoriui, nerespektuojamas jo sakralumas. Bažnyčia nesišalina nuo bendradarbiavimo skleidžiant kultūrą, tačiau Šventasis Sostas aiškiai pabrėžia, kad bažnyčiose įmanomi tik sakralinės muzikos koncertai, išlaikant atitinkamas sąlygas. Netolimoje ateityje numatyta, remiantis Vatikano dokumentais, šiuo klausimu išleisti konkrečią instrukciją Lietuvos Bažnyčiai.

Vyskupams buvo pristatyti Statistikos departamento pasiūlymai, kuo Bažnyčia galėtų padėti surašant vienuolius bei seminarijų auklėtinius kitais metais vyksiančio visuotinio gyventojų surašymo metu. Nutarta visokeriopai bendradarbiauti su atsakingais departamento darbuotojais.

Taip pat buvo aptarta šiuo metu galiojanti sudėtinių šv. Mišių tvarka. Konkrečių nutarimų nepriimta. Vyskupai savo pasiūlymus šiuo klausimu pateiks artimiausiu metu.

Kariuomenės ordinaras vyskupas E. Bartulis supažindino su padėtimi kariuomenės ordinariate. Jis pranešė, kad savo generaliniu vikaru, o drauge ir vyriausiuoju kariuomenės kapelionu paskyrė kan. Juozą Gražulį. Jo kandidatūra, kaip numato sutartis tarp Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos, buvo suderinta su Krašto apsaugos ministru. Taip pat buvo svarstytas klausimas apie kariuomenės ordinaro ingresą – iškilmingą įvedimą į pareigas. Kadangi iki šiol kariuomenės ordinariatas neturi savo bažnyčios Vilniuje, ingresui numatyta parinkti kurią nors Vilniaus centro didesnę bažnyčią. Ingreso data bus paskelbta vėliau.

Posėdžio dalyviams buvo pranešta, kad dėl senyvo amžiaus ir užimtumo iš Kolpingo draugijos dvasios tėvo pareigų atsistatydina mons. K. Senkus. Vyskupų Konferencija nusprendė patenkinti jo prašymą ir naujuoju Kolpingo draugijos dvasios tėvu paskyrė kan. Bronių Antanaitį.

Buvo aptarti „Katalikų žinyno” leidybos klausimai. Vyskupai pažymėjo, kad šiuo metu susiklosčiusi padėtis, susijusi su informacijos rinkimu, yra nepatenkinama. Vyskupų Konferencijos sekretoriatas įpareigotas ištaisyti esamą padėtį. Žinynas bus išleistas 2001 metų sausio mėnesį, ateityje numatoma, kad jis turėtų pasirodyti dar prieš Naujuosius metus.

Vyskupai taip pat pasikeitė nuomonėmis dėl kardinolo V. Sladkevičiaus atminimo įamžinimo bei planuojamų memorialinių atminimo vietų kūrimo tikslingumo.

Kitą Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdį numatyta surengti 2001 metų vasario 14 dieną Kaune.
 

Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriatas