Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 11 (323) 2009 birželio 12

Popiežius Benediktas XVI

 • Ištrauka iš pamokslo, pasakyto per šv. Mišias Monte Cassino Šeštinių iškilmės dieną
 • Pamokslas per šv. Mišias Sekminių iškilmės dieną

Popiežiaus Benedikto XVI katechezės

 • Katechezė apie Joną Damaskietį
 • Katechezė apie Teodorą Studitą

Šventasis Sostas

 • Dvasininkijos kongregacija
  KUNIGŲ METAI

Bažnyčia Lietuvoje

 • Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis (2009 05 26–28)
 • Kaišiadorių vyskupijos kunigų diena
 • Ministro vizitas Popiežiškojoje lietuvių šv. Kazimiero kolegijoje
 • Mokslo metų užbaiga Popiežiškojoje lietuvių šv. Kazimiero kolegijoje
 • Mokslo metų užbaiga Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje
 • Sekminių vigilija Kauno arkikatedroje bazilikoje
 • Pristatyta Bažnytinio paveldo muziejaus veikla
 • Tarptautinis sakralinės muzikos ir chorų festivalis
 • Žygis į Kryžių kalną
 • Pasvalio dekanato jaunimo diena
 • Seminaras apie savanorystę ir aktyvų pilietiškumą
 • Paskaita apie šv. Antaną Paduvietį
 • Fondo „Bažnyčios kronika“ apdovanojimai
 • Telšių vyskupijos globėjo diena
 • Šventė Kauno Šilainių parapijoje
 • Šventė Ukmergės dekanate
 • Giesmių pynė Marijai
 • Piligriminė Šiaulių studentų kelionė
 • Gyvojo rožinio draugijos susitikimas
 • „Aqua“ institutui – šešeri
 • Jaunimo vadovų seminaras
 • Keliais žodžiais

Homilijos

 • DIEVAS NESUKŪRĖ MIRTIES
  13 eilinis sekmadienis (B)
 • PRANAŠO MISIJA
  14 eilinis sekmadienis (B)

Bažnyčia pasaulyje

 • Popiežius pabrėžė pasauliečių vaidmenį
 • Kardinolas W. Kasperis apie krikščionių ir žydų dialogą
 • „Galilėjaus byla baigta“
 • Prieš mirties bausmę
 • Teisė „nežinoti“
 • Popiežius apie Mariją ir Šventąją Dvasią