Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 6 (366) 2011 kovo 28

Popiežius

 • Joseph Ratzinger / Benediktas XVI
  JĖZUS IŠ NAZARETO
  II dalis. Nuo įžengimo į Jeruzalę iki prisikėlimo
  Ištrauka

Bažnyčios dokumentai

 • Dvasininkijos kongregacija
  KUNIGO MISIONIERIŠKOJI TAPATYBĖ BAŽNYČIOJE KAIP ESMINIS TRIA MUNERA MATMUO
  Aplinkraštis

Bažnyčia Lietuvoje

 • Paminėtas kardinolo A. J. Bačkio kunigystės 50-metis
 • Šv. Kazimiero atlaidai Panevėžio katedroje
 • Vilkaviškio vyskupijos kunigų susitikimas

Homilijos

 • LOZORIAUS PRIKĖLIMAS
  V gavėnios sekmadienis (A)

Bažnyčia pasaulyje

 • Kunigų stygiaus problema nespręstina skubotomis reformomis
 • Stiprinamos filosofijos studijos bažnytinėse aukštosiose mokyklose
 • Pristatyta popiežiaus knyga