Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 6 (384) 2012 birželio 22

Popiežius

 • SANTUOKA – TREJYBINĖS DIEVO MEILĖS PAVEIKSLAS
 • APIE PRINCIPUS, KURIAIS PRIVALU VADOVAUTIS VIEŠAJAI VALDŽIAI

Popiežiaus katechezės

 • APIE STEBUKLINGĄ PETRO IŠGELBĖJIMĄ IŠ KALĖJIMO
 • APIE MALDĄ PAULIAUS LAIŠKUOSE
 • APIE TIKINČIŲJŲ KREIPINĮ „ABA“ (Gal 4, 6–7; Rom 8, 14–17)
 • APIE DIEVO „TAIP“ JĖZUJE KRISTUJE IR BAŽNYČIOS „AMEN“
  (2 Kor 1, 3–14. 19–20)

Šventasis Sostas

 • Šventoji tikėjimo mokymo kongregacija
  NUOSTATAI, KAIP ATPAŽINTI SPĖJAMUS PASIRODYMUS AR APREIŠKIMUS
 • Tikėjimo mokymo kongregacija
  PRISTATYMAS

Komentaras

 • Mons. dr. Algirdas Jurevičius
  NAUJAI SENOS MINTYS GLOBALINIAME IŠGANYMO TVARKOS HORIZONTE

Homilijos

 • JIE PIKTINOSI JUO
  14 eilinis sekmadienis (B)
 • APAŠTALŲ IŠSIUNTIMAS
  15 eilinis sekmadienis (B)
 • BŪTI IR DARYTI
  16 eilinis sekmadienis (B)
 • DVYLIKA PINTINIŲ
  17 eilinis sekmadienis (B)

Dokumentai

 • Tikėjimo mokymo kongregacija
  KRIKŠČIONIŠKASIS TIKĖJIMAS IR DEMONOLOGIJA

Straipsniai

 • Dr. Valdas Mackela
  JĖZUS KRISTUS APOKRIFINĖSE EVANGELIJOSE
 • Dr. Sigita Maslauskaitė
  BAŽNYTINIO PAVELDO MUZIEJUS VILNIUJE

Knygos

 • Kun. dr. Gediminas Jankūnas
  ŽVILGSNIS Į JOSEPHO RATZINGERIO / BENEDIKTO XVI „LITURGIJOS DVASIĄ“

Bažnyčia Lietuvoje

 • Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis
 • Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininko kreipimasis dėl pastarojo meto įvykių Lietuvoje
 • Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
 • Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas
 • Jaunimo diena
 • Mirė vyskupas Juozas Tunaitis (1928–2012)
 • Mirė prel. Ignas Urbonas (1910–2012)
 • Mirė kan. Vincentas Gauronskis (1936–2012)
 • Mirė kun. Petras Kastytis Krikščiukaitis (1950–2012)
 • Perlaidotas Seinų vyskupas sufraganas Juozas Oleka

Bažnyčia pasaulyje

 • Benediktas XVI Milane