Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 11 (401) 2013 lapkričio 27

Popiežius

  Popiežius Pranciškus
 • KĄ MUMS ŠIANDIEN LIUDIJA ŠV. PRANCIŠKUS?
 • KLAUZŪRINĖS VIENUOLĖS PAŠAUKTOS BŪTI DIDŽIAI ŽMOGIŠKOS
 • SANTUOKA IR ŠEIMA YRA PAŠAUKIMAS
 • KOKS MOTERS VAIDMUO BAŽNYČIOJE?
 • KOKS BUVO MARIJOS TIKĖJIMAS?
 • NAUJOJI EVANGELIZACIJA: PIRMENYBĖ LIUDIJIMUI; ĖJIMAS KITŲ LINK
 • PASTORACINIO PLANO BŪTINYBĖ
 • IŠGYVENTI TIKĖJIMO DŽIAUGSMĄ
 • ŠEIMA: MALDA, TIKĖJIMAS, DŽIAUGSMAS

Popiežiaus katechezės

  Popiežius Pranciškus
 • VISUOTINĖ BAŽNYČIA
 • APAŠTALIŠKOJI BAŽNYČIA
 • MARIJA – BAŽNYČIOS PAVYZDYS
 • ŠVENTŲJŲ BENDRYSTĖ

Lietuvos Vyskupų Konferencija

 • KOMUNIKATAS DĖL BESIBAIGIANČIŲ TIKĖJIMO METŲ IR ŠEIMOS METŲ PASKELBIMO
 • LIETUVOS VYSKUPŲ KREIPIMASIS Į TIKINČIUOSIUS IR VISUS GEROS VALIOS ŽMONES

Homilijos

 • DVI DYKUMOS
  II advento sekmadienis (A)
 • KLAUSIMAS IŠ KALĖJIMO
  III advento sekmadienis (A)
 • EMANUELIS
  IV advento sekmadienis (A)
 • KALĖDŲ ISTORINĖ KILMĖ
  Kristaus Gimimas
 • KELIAUJANTI ŠEIMA
  Šventoji Šeima (A)
 • KALĖDŲ AŠTUNTOJI DIENA
  Švč. M. Marija, Dievo Gimdytoja

Ganytojo žodis

 • Kardinolas Joseph Ratzinger
  MAŽASIS MAŽŲJŲ PUSĖJE

Straipsniai

 • Mons. dr. Algirdas Jurevičius
  TIKĖJIMO ŠVIESA IŠ KRISTAUS PRISIKĖLIMO: ŽVILGSNIS Į TIKĖJIMO METŲ DINAMIKĄ

Bažnyčia Lietuvoje

 • Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis
 • Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidai
 • Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
 • Kauno arkivyskupijos kunigų konferencija
 • Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas
 • Arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus SJ 75-erių metų jubiliejus
 • Atsinaujinimo diena