Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 2 (404) 2014 vasario 26

Popiežius

  Popiežius Pranciškus
 • JIS TAPO VARGDIENIU, KAD TAPTUME TURTINGI PER JO NETURTĄ (plg. 2 Kor 8, 9)
  Žinia 2014 m. gavėnios proga

Popiežiaus katechezės

  Popiežius Pranciškus
 • MALONIŲ BENDRYSTĖ
 • KRIKŠTAS NUODĖMĖMS ATLEISTI
 • GALIA ATLEISTI NUODĖMES
 • KŪNO PRISIKĖLIMAS IŠ NUMIRUSIŲJŲ
 • PRISIKĖLIMO LAIDAS
 • PASKUTINIS TEISMAS

Homilijos

 • AKMENS DAVĖJAI
  I gavėnios sekmadienis (A)
 • DIEVIŠKOSIOS TIKROVĖS ATSKLEIDIMAS
  II gavėnios sekmadienis (A)
 • SUSITIKIMAS PRIE ŠULINIO
  III gavėnios sekmadienis (A)
 • SILOAMO TVENKINYS
  IV gavėnios sekmadienis (A)

Bažnyčios dokumentai

 • Šventojo Tėvo Pranciškaus apaštališkasis paraginimas
  EVANGELII GAUDIUM
  Vyskupams, kunigams ir diakonams, pašvęstiesiems asmenims ir pasauliečiams apie Evangelijos skelbimą šiandieniame pasaulyje (Pabaiga. 4 ir 5 skyriai)

Bažnyčia Lietuvoje

 • Švenčiant Maldos už krikščionių vienybę savaitę Lietuvoje
 • Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio minėjimas
 • Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
 • Panevėžio vyskupijos kunigų susitikimas
 • Kauno arkivyskupijos kunigų ugdymo konferencija
 • Mirė kun. Zenonas Navickas (1937–2014)
 • Mirė kanauninkas jubiliatas Juozas Mieldažys (1925–2014)