Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 3 (405) 2014 kovo 21

Popiežius

  Popiežius Pranciškus
 • PAŠAUKIMAI – TIESOS LIUDIJIMAS
  Žinia 51-osios Pasaulinės maldos už pašaukimus dienos proga
 • PALAIMINTI TURINTYS VARGDIENIO DVASIĄ: JŲ YRA DANGAUS KARALYSTĖ“ (Mt 5, 3)
  Žinia 29-osios Pasaulio jaunimo dienos proga

Popiežiaus katechezės

  Popiežius Pranciškus
 • ATMINTINA KRIKŠTO DATA
 • KRIKŠTO ĮPAREIGOJIMAS
 • SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAS
 • EUCHARISTIJOS DOVANA

Ganytojo žodis

  Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas
  KALBA LR SEIME MININT LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMĄ

Homilijos

 • BETANIJOS KAIME
  V gavėnios sekmadienis (A)
 • OSANA AUKŠTYBĖSE
  Verbų sekmadienis (A)
 • VELYKNAKČIO ŠVIESA
  Velykų sekmadienis
 • ATVELYKIO ŽINIA
  II Velykų sekmadienis (A)
 • PAKELIUI Į EMAUSĄ
  III Velykų sekmadienis (A)

Straipsniai

 • Doc. dr. Lina Šulcienė
  TIKĖJIMAS IR ŽINOJIMAS
 • Diakonas Nerijus Pipiras
  KRIKŠČIONIŠKOSIOS ANTROPOLOGIJOS PĖDSAKAI DIEVO TARNO ARKIVYSKUPO MEČISLOVO REINIO STUDIJOJE „RASIZMO PROBLEMA“

Bažnyčia Lietuvoje

 • Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis
 • Paskirtas naujas apaštališkasis nuncijus
 • Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas
 • Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
 • Panevėžio vyskupijos kunigų konferencija
 • Šv. Jono Bosko relikvijų kelionė
 • Mirė kun. jubil. Bronius Žilinskas (1923–2014)
 • Mirė g. kan. jubil. Vytautas Aloyzas Marozas (1930–2014)
 • Mirė kun. Romualdas Šalčiūnas (1928–2014)
 • Mirė kun. Aloyzas Liudas Lideikis (1937–2014)