Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 6 (420) 2015 birželio 22

Popiežiaus katechezės

  Popiežius Pranciškus
 • IŠSAUGOTI SANDORĄ
 • KŪRINIJOS ŠEDEVRAS
 • SANTUOKOS KILNUMAS

Homilijos

 • PAREIGA BŪTI MISIONIERIAIS
  15 eilinis sekmadienis (B)
 • MALDA – APAŠTALAVIMO BŪDAS
  16 eilinis sekmadienis (B)
 • GODUMO AISTRA
  17 eilinis sekmadienis (B)
 • NEVAISINGOS ŠAKELĖS LIKIMAS
  18 eilinis sekmadienis (B)

Dokumentai

 • Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacija
  HOMILETIKOS VADOVAS

Bažnyčia Lietuvoje

 • Naujuoju Kauno arkivyskupu paskirtas vysk. L. Virbalas SJ
 • Paskirtojo Kauno arkivyskupo Liongino Virbalo kreipimasis
 • Pristatyta popiežiaus Pranciškaus enciklika Laudato si' apie rūpinimąsi mūsų bendrais namais
 • Kauno arkivyskupijos kunigų nuolatinio ugdymo konferencija
 • Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
 • Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas
 • Sekminės Vilniaus Kalvarijose
 • Mirė kunigas jubiliatas Vaclovas Aliulis MIC (1921–2015)
 • Mirė kunigas jubiliatas Kazimieras Lapinskas (1927–2015)
 • Mirė kunigas jubiliatas Zigmas Gustainis (1919–2015)
 • Mirė kunigas Gintautas Stanevičius (1970–2015)

Bažnyčia pasaulyje

 • Pristatyta enciklika Laudato si' („Būk pagarbintas“) apie rūpinimąsi mūsų bendrais namais