Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 9 (423) 2015 rugsėjo 24

Popiežiaus katechezės

  Popiežius Pranciškus
 • ATVIRUMAS SUŽEISTOMS ŠEIMOMS
 • ŠEIMA IR ŠVENTĖ

Ganytojo žodis

 • Apaštališkojo nuncijaus arkivyskupo Pedro López Quintanos
  žodis Šiluvoje švenčiant Šeimų dieną
 • Kauno arkivyskupo Liongino Virbalo homilija Šiluvoje
  švenčiant Šeimų dieną

Homilijos

 • IŠLAISVINIMAS NUO GODUMO
  28 eilinis sekmadienis (B)
 • „TARP JŪSŲ YRA NE TAIP!“ (Mk 10, 43)
  29 eilinis sekmadienis (B)
 • POJŪČIŲ ĮTAKA SIELAI
  30 eilinis sekmadienis (B)
 • „ŠVENTUMAS NE PRABANGA, O BŪTINYBĖ“
  Visų Šventųjų iškilmė

Dokumentai

  Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacija
 • HOMILETIKOS VADOVAS (Tęsinys)

Bažnyčia Lietuvoje

 • Didieji Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai
 • Žolinės atlaidai Pivašiūnuose
 • Vienuolijų palapinių šventė „Ateikite ir pamatysite“
 • Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas
 • Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
 • Vilkaviškio vyskupijos kunigų susirinkimas
 • Betygaloje palaidotas pernai Alpėse žuvęs kun. Viktoras Aukštakalnis (1958–2015)
 • Mirė kunigas jubiliatas Juozas Gunta (1924–2015)

Bažnyčia pasaulyje

 • Santuokos niekinumo bylų reforma