Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

Nr. 6 (444) 2017 birželio 23

Popiežiaus katechezės

  Popiežius Pranciškus
 • VILTIS, NEMATANT JOKIOS VILTIES (plg. Rom 4, 16–25)
 • ĮTIKINAMAI ATSAKYTI APIE MUMYSE GYVENANČIĄ VILTĮ (plg. 1 Pt 3, 8–17)
 • KRYŽIAUS VILTIS (plg. Jn 12, 24–25)

Lietuvos Vyskupų Konferencija

 • LIETUVOS VYSKUPŲ LAIŠKAS KATECHETAMS IR TIKYBOS MOKYTOJAMS
 • LIETUVOS VYSKUPŲ KONFERENCIJOS PIRMININKO KREIPIMASIS DĖL ALKOHOLIO PROBLEMOS LIETUVOJE

Homilijos

 • DIEVO ILGESYS – MAŽUTĖLIŲ KELIAS / 14 eilinis sekmadienis (A)
 • KANTRUSIS SĖJĖJAS / 15 eilinis sekmadienis (A)
 • KVIEČIAI AR RAUGĖS? / 16 eilinis sekmadienis (A)
 • MANO PASTANGOS DĖL DIEVO KARALYSTĖS / 17 eilinis sekmadienis (A)

Dokumentai

 • Popiežiškoji Biblijos komisija
  BIBLIJA IR MORALĖ. BIBLINĖS KRIKŠČIONIŠKOJO ELGESIO ŠAKNYS
  (Tęsinys)

Arkivyskupo T. Matulionio metai

 • Dr. Roma Zajančkauskienė
  GARBINGASIS ARKIVYSKUPAS TEOFILIUS MATULIONIS – ŽMOGUS PAGAL DIEVO ŠIRDĮ

Bažnyčia Lietuvoje

 • Šv. Justino iškilmė Telšiuose
 • Sielovados bendradarbių padėka vysk. Kęstučiui Kėvalui
 • Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimas
 • Kaune sutiktos šv. Adalberto (Vaitiekaus) relikvijos
 • Konsekruota Kauno Šventosios Dvasios (Šilainių) bažnyčia
 • Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų dešimtmetis
 • Judėjimo „Motinos maldoje“ narių susitikimas
 • Hospisui – penkeri metai
 • Paroda vyskupui Justinui Staugaičiui atminti
 • Naujos Bažnyčios Mokytojų karmelitų knygos
 • Mirė kun. jub. dr. Leonas Povilas Zaremba (1923–2017)
 • Mirė kun. Vincentas Pinkevičius (1919–2017)
 • Mirė kun. Jan Šutkevič (1932–2017)