Lietuvos
Katalikų Bažnyčios
informacijos centro
leidinys
Bažnyčios žinios

2016 metų turinys ir archyvas

Popiežius Pranciškus

 • PAMOKSLAS PER KALĖDŲ NAKTIES ŠV. MIŠIAS || Nr. 1, p. 2 || PDF
 • PAMOKSLAS PER ŠV. MIŠIAS ŠVENTOSIOS ŠEIMOS ŠVENTĖS DIENĄ
 • PAMOKSLAS PER ŠV. MIŠIAS MARIJOS DIEVO GIMDYTOJOS IŠKILMĖS DIENĄ
 • PAMOKSLAS PER ŠV. MIŠIAS VIEŠPATIES APSIREIŠKIMO IŠKILMĖS DIENĄ
 • KREIPIMASIS Į ROMOS KURIJĄ KALĖDŲ PROGA
 • KREIPIMASIS Į PRIE ŠVENTOJO SOSTO AKREDITUOTUS DIPLOMATINIO KORPUSO NARIUS
 • „AŠ NORIU PASIGAILĖJIMO, O NE AUKOS“ (Mt 9, 13). GAILESTINGUMO DARBAI JUBILIEJAUS KELYJE
  ŽINIA 2016 M. GAVĖNIOS PROGA
 • AUGTI GAILESTINGIEMS KAIP TĖVAS
  ŽINIA BERNIUKAMS IR MERGAITĖMS GAILESTINGUMO JUBILIEJAUS PROGA
 • KREIPIMASIS Į ROMOS ROTOS TRIBUNOLĄ PRADEDANT NAUJUS TEISMINIUS METUS
 • KREIPIMASIS Į PAŠVĘSTOJO GYVENIMO JUBILIEJAUS DALYVIUS
 • HOMILIJA PER ŠV. MIŠIAS VIEŠPATIES PAAUKOJIMO ŠVENTĖS DIENĄ IR UŽBAIGIANT PAŠVĘSTOJO GYVENIMO METUS
 • BAŽNYČIA – PAŠAUKIMŲ MOTINA
  Žinia 53-iosios Pasaulinės maldos už pašaukimus dienos proga
 • KOMUNIKAVIMAS IR GAILESTINGUMAS – VAISINGAS SUSITIKIMAS
  Žinia 50-osios Pasaulinės visuomenės komunikavimo priemonių dienos proga
 • KREIPIMASIS Į POPIEŽIŠKOSIOS GYVYBĖS AKADEMIJOS VISUOTINIO SUSIRINKIMO NARIUS
 • KREIPIMASIS Į APAŠTALIŠKOSIOS PENITENCIARIJOS ORGANIZUOJAMŲ KURSŲ DALYVIUS
 • PAMOKSLAS PER ŠV. KRIZMOS MIŠIAS DIDĮJĮ KETVIRTADIENĮ
 • PAMOKSLAS PER VELYKNAKTĮ
 • KALBA PER SUSITIKIMĄ SU JAUNIMU KROKUVOS JORDANO PARKE
 • KREIPIMASIS EINANT KRYŽIAUS KELIĄ SU JAUNIMU KROKUVOS JORDANO PARKE
 • IŠTRAUKA IR KREIPIMOSI PER MALDOS VIGILIJĄ SU JAUNIMU KROKUVOS CAMPUS MISERICORDIAE
 • HOMILIJA PER ŠV. MIŠIAS SU KUNIGAIS, VIENUOLIAIS, VIENUOLĖMIS IR SEMINARISTAIS KROKUVOS ŠV. JONO PAULIAUS II ŠVENTOVĖJE
 • HOMILIJA PER PASAULIO JAUNIMO DIENŲ ŠV. MIŠIAS KROKUVOS CAMPUS MISERICORDIAE
 • MISIONIERIŠKA BAŽNYČIA – GAILESTINGUMO LIUDYTOJA
  Žinia 2016 m. Pasaulinės misijų dienos proga
 • BŪKIME GAILESTINGI SAVO BENDRIESIEMS NAMAMS
  Žinia Pasaulinės maldos už kūrinijos apsaugą dienos proga (2016 m. rugsėjo 1 d.)
 • HOMILIJA PER ŠV. MIŠIAS UŽBAIGIANT GAILESTINGUMO JUBILIEJŲ
 • NESMURTIŠKUMAS – TAIKOS POLITIKOS STILIUS
  Žinia 50-osios Pasaulinės taikos dienos (2017 m. sausio 1 d.) proga
 • NEPILNAMEČIAI MIGRANTAI – PAŽEIDŽIAMI IR BEBALSIAI
  Žinia Pasaulinės migrantų ir pabėgėlių dienos (2017 m. sausio 15 d.) proga
 • MISERICORDIA ET MISERA
  Apaštališkasis laiškas užbaigiant Gailestingumo šventuosius metus

Popiežiaus Pranciškaus katechezės

 • KODĖL REIKIA GAILESTINGUMO JUBILIEJAUS?
 • JUBILIEJAUS ŽENKLAI
 • KŪDIKIO JĖZAUS PAMOKOS
 • DIEVAS YRA GAILESTINGASIS
 • KRIKŠČIONIŲ VIENYBĖ
 • GAILESTINGUMAS GELBSTI
 • GAILESTINGUMAS IR MISIJA
 • JUBILIEJUS BIBLIJOJE
 • GAILESTINGUMAS IR ĮSIPAREIGOJIMAS
 • VALDŽIA IR GAILESTINGUMAS
 • GAILESTINGUMAS IR PERSPĖJIMAS
 • GAILESTINGUMAS IR TARNYSTĖ
 • GAILESTINGUMAS IR PAGUODA
 • VELYKŲ TRIDIENIS GAILESTINGUMO METAIS
 • GAILESTINGUMAS IŠDILDO NUODĖMĘ
 • GAILESTINGUMO EVANGELIJA
 • GAILESTINGUMAS IR IŠMALDOS DAVIMAS
 • „AŠ NORIU PASIGAILĖJIMO, O NE AUKOS“ (Mt 9, 13)
 • AŠAROS NUSIDĖJĖLĖS, KURIAI ATLEISTA (Lk 7, 36–50)
 • EIK IR TU TAIP DARYK (plg. Lk 10, 25–37)
 • GAILESTINGUMAS IR SUTAIKINIMAS
 • PAKLYDUSI AVELĖ (plg. Lk 15, 1–7)
 • GAILESTINGASIS TĖVAS (plg. Lk 15, 11–32)
 • GAILESTINGUMAS IR MALDINGUMAS
 • SKURDAS IR GAILESTINGUMAS (plg. Lk 16, 19–31)
 • MALDA KAIP GAILESTINGUMO ŠALTINIS (plg. Lk 18, 1–8)
 • NUOLANKI MLADA SULAUKIA MALONĖS (Lk 18, 9–14)
 • PIRMAS GAILESTINGUMO ŽENKLAS: KANA (Jn 2, 1–11)
 • GAILESTINGUMAS YRA ŠVIESA (plg. Lk 18, 35–43)
 • GAILESTINGUMAS IR ATSIVERTIMAS (plg. Lk 24, 45–48)
 • GAILESTINGUMAS APVALO ŠIRDĮ (plg. Lk 5, 12–16)
 • GAILESTINGUMO DARBAI (plg. Mt 25, 31–46)
 • PAGUODA MOTINAI
 • GAILESTINGUMAS KURIA BENDRYSTĘ
 • GAILESTINGUMAS GRĄŽINA ORUMĄ (plg. Mt 9, 20–22)
 • GAILESTINGUMAS GELBSTI
 • GAILESTINGUMAS IR ATPIRKIMAS
 • „MOKYKITĖS IŠ MANĘS“ (plg. Mt 11, 28–30)
 • GAILESTINGI KAIP TĖVAS (plg. Lk 6, 36–38)
 • ATLEIDIMAS ANT KRYŽIAUS (plg. Lk 23, 39–43)
 • GAILESTINGUMO DARBAI KŪNUI IR SIELAI
 • PAVALGYDINTI ALKSTANČIUS, PAGIRDYTI TROKŠTANČIUS
 • GAILESTINGUMAS IR DIALOGAS
 • PRIIMTI KELEIVĮ, APRENGTI NUOGĄ

Popiežius emeritas

 • Popiežius emeritas Benediktas XVI
  TIKĖJIMAS YRA NE IDĖJA, BET GYVENIMAS

Bažnyčios dokumentai

 • Popiežius Pranciškus
  Posinodinis apaštališkasis paraginimas
  AMORIS LAETITIA
  vyskupams, kunigams ir diakonams, vienuoliams ir vienuolėms,
  susituokusiems krikščionims ir visiems Kristų tikintiems pasauliečiams apie meilę šeimoje

Vatikano dokumentai

 • Tikėjimo mokymo kongregacija
  Instrukcija AD RESURGENDUM CUM CHRISTO
  dėl mirusiųjų laidojimo ir pelenų laikymo kremacijos atveju

Šventasis Sostas

  Kardinolas Mauro Piacenza
 • APAŠTALIŠKOSIOS PENITENCIARIJOS TRIBUNOLAS
 • LITURGINIAI IR PASTORACINIAI ATGAILOS SAKRAMENTO ŠVENTIMO ASPEKTAI
 • NUODĖMKLAUSYS – GAILESTINGOSIOS DIEVO MEILĖS LIUDYTOJAS
 • GAILESTINGUMAS IR TIESA SUSITIKS: SUTAIKINIMO SAKRAMENTAS
 • KLAUSYKLA KAIP IŠSKIRTINĖ EVANGELIZAVIMO, TIKĖJIMO IR SVEIKO MOKYMO PERDAVIMO VIETA
 • ŠVENČIAUSIOJI JĖZAUS ŠIRDIS – NUODĖMKLAUSIO UGDYMO MOKYKLA
 • KUNIGO ATSIVERTIMAS GAILESTINGUMO METAIS
 • PENITENTO VEIKSMAI IR KAI KURIE ATGAILOS SAKRAMENTO ASPEKTAI

Ekumenuizmas

 • Popiežius Pranciškus
  HOMILIJA PER BENDRĄ EKUMENINĘ MALDĄ LIUTERONŲ LUNDO KATEDROJE
 • BENDRAS PAREIŠKIMAS KATALIKŲ IR LIUTERONŲ REFORMACIJOS MINĖJIMO PROGA
 • Popiežiškoji taryba krikščionių vienybei skatinti
  Bažnyčių ekumeninės tarybos Tikėjimo ir konstitucijos komisija
  KRISTAUS MEILĖ SKATINA MUS SUSITAIKINTI (plg. 2 Kor 5, 14–20)
  Medžiaga 2017 m. Maldos už krikščionių vienybę savaitei

Nacionalinis Gailestingumo kongresas

 • ŠVENTOJO TĖVO LAIŠKAS POPIEŽIŠKAJAM LEGATUI Į LIETUVOS NACIONALINĮ GAILESTINGUMO KONGRESĄ
 • Kardinolas Audrys Juozas Bačkis
  HOMILIJA GAILESTINGUMO KONGRESO ŠV. MIŠIOSE KATEDROS AIKŠTĖJE
 • Arkivyskupas Gintaras Grušas
  GAILESTINGUMO KONGRESO ATIDARYMO ŠV. MIŠIŲ HOMILIJA VILNIAUS ARKIKATEDROJE
 • Valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin
  HOMILIJA ŠV. STANISLOVO IR VLADISLOVO KATEDROS AIKŠTĖJE
 • Valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin
  HOMILIJA KRYŽIŲ KALNE
 • Valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin
  HOMILIJA VILNIAUS ŠV. JUOZAPO KUNIGŲ SEMINARIJOJE
 • Valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin
  KREIPIMASIS – ŠVENTOJO SOSTO DIPLOMATIJA TAIKOS TARNYBOJE
 • Kun. Kęstutis Dvareckas
 • PALAIMINIMAI
  Mąstymai ir maldos, rengtos Nacionaliniam Gailestingumo kongresui 2016 m. gegužės 6–8 d.

Ganytojų žodis

  Arkivyskupas Gintaras Grušas
 • PAMOKSLAS ŠV. MIŠIOSE MININT LAISVĖS GYNIMO 25-ĄSIAS METINES
 • Kunigas Robertas Grigas
 • KALBA LAISVĖS GYNĖJŲ DIENOS 25-ŲJŲ METINIŲ MINĖJIME SEIME
 • Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius
  Homilija Panoterių bažnyčioje laidojant tėvo nužudytus du vaikelius Arkivyskupas Gintaras Grušas
 • PAMOKSLAS VILNIAUS ARKIKATEDROJE BAZILIKOJE VASARIO 16-ĄJĄ
 • VYSK. A. PONIŠKAIČIO KALBA IŠKILMINGAME KOVO 11-OSIOS MINĖJIME LR SEIME
 • ARKIVYSKUPO G. GRUŠO PAMOKSLAS VILNIAUS ARKIKATEDROJE ŠVENČIANT KOVO 11-ĄJĄ
 • Arkivyskupas Gintaras Grušas. PAMOKSLAS GAILESTINGUMO SEKMADIENĮ
 • SVEIKINIMAS LENKIJOS KRIKŠTO JUBILIEJAUS PROGA
 • Ekumeninis pareiškimas
  ŽMOGAUS GYVYBĖ PAGALBINIO APVAISINIMO ĮSTATYMO KONTEKSTE. KRIKŠČIONIŠKOJI PERSPEKTYVA
 • PRIEŠRINKIMINIS GANYTOJŲ LAIŠKAS
 • Arkivyskupas Lionginas Virbalas
  „ŠTAI AŠ, SIŲSK MANE“ (Iz 6, 8)
  Laiškas Kauno arkivyskupijos tikintiesiems po 2016-ųjų arkivyskupijos sielovados simpoziumo ir Gailestingumo jubiliejaus metų

Homilijos

 • DIEVO ŠAUKSMAS PADĖTI / 5 eilinis sekmadienis (C)
 • „JEI NORI TARNAUTI VIEŠPAČIUI, BŪK PASIRUOŠĘS BANDYMUI“ / I gavėnios sekmadienis (C)
 • KUR JĖZUS, TEN IR DANGUS / II gavėnios sekmadienis (C)
 • ATSIVERSTI – TAI PAJUSTI DIEVO BUVIMĄ MŪSŲ KASDIENYBĖJE / III gavėnios sekmadienis (C)
 • SUGRĮŽIMAS / IV gavėnios sekmadienis (C)
 • „NENORIU, KAD NEDORĖLIS MIRTŲ“ (Ez 33, 11) / V gavėnios sekmadienis (C)
 • KRISTAUS TRIUMFAS IR KANČIA / Verbų sekmadienis
 • IŠ MIRTIES Į GYVENIMĄ / Velykos
 • KLIAUTIS DIEVO GAILESTINGUMU / II Velykų sekmadienis (C)
 • MŪSŲ MEILĖS DIEVUI ISTORIJA / III Velykų sekmadienis (C)
 • BŪTI GERAISIAIS GANYTOJAIS / IV Velykų sekmadienis (C)
 • MEILĖ, PASKATINUSI DIEVĄ TAPTI ŽMOGUMI / V Velykų sekmadienis (C)
 • TAIKA NEAPSIRIBOJA KARO NEBUVIMU / VI Velykų sekmadienis (C)
 • AMŽINOJO GYVENIMO ERDVĖ / Kristaus Žengimas į dangų
 • ŠVENTOSIOS DVASIOS DOVANOS / Šventosios Dvasios Atsiuntimas
 • „KĄ DIEVAS VISĄ DIENĄ VEIKIA?“ / Švenčiausioji Trejybė
 • DIEVO PROCESIJA IEŠKANT ŽMOGAUS / Švč. Kristaus Kūnas ir Kraujas
 • GAILESTINGUMAS IR JAUTRUMAS KIEKVIENAM / 10 eilinis sekmadienis (C)
 • KAS GELBSTI ŽMOGŲ? / 11 eilinis sekmadienis (C)
 • JĖZAUS VIETA MŪSŲ GYVENIME / 12 eilinis sekmadienis (C)
 • PAŠAUKIMAS Į LAISVĘ / 13 eilinis sekmadienis (C)
 • NĖRA PAŠAUKIMO BE MISIJOS / 14 eilinis sekmadienis (C)
 • GAILESTINGUMO ISTORIJA / 15 eilinis sekmadienis (C)
 • GERIAUSIOJI DALIS / 16 eilinis sekmadienis (C)
 • IŠ MEILĖS KYLANTIS PAŽADAS / 17 eilinis sekmadienis (C)
 • GODUSIS SKRIAUDŽIA PATS SAVE / 18 eilinis sekmadienis (C)
 • LAUKIMO IR BUDĖJIMO LAIKAS / 19 eilinis sekmadienis (C)
 • TAIKOS IR KARO VĖLIAVA / 20 eilinis sekmadienis (C)
 • SEKTI JĖZŲ MERGELĖS MARIJOS PĖDOMIS / Švč. Mergelės Marijos Ėmimas į dangų (Žolinė)
 • NE MALDŲ GAUSA ATVERIA DANGAUS KARALYSTĘ / 21 eilinis sekmadienis (C)
 • APGAULINGAS NUSIŽEMINIMAS / 22 eilinis sekmadienis (C)
 • DVASINIO GYVENIMO SVARSTYKLĖS / 23 eilinis sekmadienis (C)
 • PAKLYDUSIOS AVIES RADIMO DŽIAUGSMAS / 24 eilinis sekmadienis (C)
 • KAS ATSITIKO ŠVIESOS VAIKAMS? / 25 eilinis sekmadienis (C)
 • NEJAUGI ŠIRDIS NESUDREBĖTŲ? / 26 eilinis sekmadienis (C)
 • KO REIKIA DANGAUS KARALYSTEI PASIEKTI / 27 eilinis sekmadienis (C)
 • „ARGI NE DEŠIMTIS PASVEIKO?“ (Lk 17, 17) / 28 eilinis sekmadienis (C)
 • MALDOS ESMĖ – DIEVO TROŠKIMAS / 29 eilinis sekmadienis (C)
 • MALDA – TIESOS VEIDRODIS / 30 eilinis sekmadienis (C)
 • PALAIMINTAS ŠILKMEDIS / 31 eilinis sekmadienis (C)
 • ŠVENTOSIOS DVASIOS ĮKVĖPTI / Visi Šventieji
 • AR ŽMOGUS SUKURTAS GYVENIMĄ BAIGTI KAPE? / 32 eilinis sekmadienis (C)
 • BŪTIES PRIEŠ NEBŪTĮ AMŽINOJI PERGALĖ / 33 eilinis sekmadienis (C)
 • KRISTAUS PERGALĖ ANT KRYŽIAUS / I advento sekmadienis (A)
 • ATSISKIRTI NUO NUODĖMIŲ, BET NE NUO ŽMONIŲ / II advento sekmadienis (A)
 • MŪSŲ ATSIVERTIMAS – ŽENKLAS PASAULIUI / III advento sekmadienis (A)
 • ŽMOGUS GYVENA VILTIMI / IV advento sekmadienis (A)
 • TIESA APIE ŽMOGŲ IR DIEVĄ / Kristaus Gimimas (Kalėdos)
 • ANNO DOMINI / Švč. Mergelė Marija, Dievo Gimdytoja (Naujieji Metai)
 • DIEVO APSIREIŠKIMO MŪSŲ GYVENIME ŽVAIGŽDĖS / Kristaus Apsireiškimas (Trys Karaliai)
 • JĖZAUS PAŠAUKIMAS BŪTI DIEVO AVINĖLIU / 2 eilinis sekmadienis (A)
 • MŪSŲ PAŠAUKIMAS ŽMONES ŽVEJOTI MEILĖS TINKLAIS / 3 eilinis sekmadienis (A)
 • AMŽINOSIOS LAIMĖS PASLAPTIS / 4 eilinis sekmadienis (A)

Straipsniai

 • EKUMENINĖ SITUACIJA LATVIJOJE
 • Kun. Thomas Rosica CSB
  EVANGELIZUOTI SEKULIARŲJĮ PASAULĮ
 • James Le Fanu
  ŽMOGAUS KILMĖ: DVIEJŲ DALIŲ MĮSLĖ
 • Sesuo Marija Dovydė Weill CSJ
  ATVERTAS JĖZAUS ŠONAS – GAILESTINGUMO DURYS
 • Kardinolas Walter Kasper. GAILESTINGUMAS BAŽNYTINĖJE TEISĖJE
 • Sabine Demel. DVASINGUMAS IR TEISĖ
 • Mon. dr. Algirdas Jurevičius
  BAŽNYČIA ŠAUKIASI DIEVO GAILESTINGUMO
 • Gerd Haeffner SJ
  NEUŽMIRŠTI SIELOS

Mintys

 • Egidijus Vareikis. PABĖGĖLIAI IR MIGRANTAI – KELETAS PASTABŲ

Bažnyčia Lietuvoje

 • Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis
 • Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis
 • Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis
 • Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis
 • Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis
 • Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis
 • Mirė kan. jubil. Petras Budriūnas (1935–2015)
 • Mirė kunigas Antanas Kereišis (1967–2016)
 • Mirė kanauninkas Juozas Barkauskas (1929–2016)
 • Mirė kunigas jubiliatas Alfredas Pranas Rukšta (1926–2016)
 • Mirė kunigas Juozas Nikodemas Petraitis MIC (1922–2016)
 • Mirė kunigas Povilas Šliauteris (1947–2016)
 • Mirė kunigas Matas Čyvas (1916–2016)
 • Mirė monsinjoras Vincas Pranckietis (1923–2016)
 • Mirė prel. Kazimieras Dobrovolskis (1911–2016)
 • Mirė kunigas Jeronimas Petrikas (1937–2016)
 • Mirė kunigas Mykolas Petrauskas (1960–2016)
 • Mirė monsinjoras Jonas Voveris (1913–2016)
 • Mirė kunigas Algirdas Juozas Pasilauskas (1934–2016)
 • Mirė kunigas Zbignev Mickevič (1973–2016)
 • Mirė kunigas Albinas Arnašius (1940–2016)
 • Mirė kunigas Petras Girčius (1923–2016)
 • Mirė kunigas jubiliatas Juozapas Burzdžius (1924–2016)
 • Mirė kunigas Vladas Kremenskas (1916–2016)
 • Mirė kunigas Marek Butkevič (1982–2016)

Nuorodos į numerio turinį ir PDf formuotę

Nr. 1 / 427 | 2016 sausio 25 || PDF

Nr. 2 / 428 | 2016 vasario 24 || PDF

Nr. 3 / 429 | 2016 kovo 24 || PDF

Nr. 4 / 430 | 2016 balandžio 26 || PDF

Nr. 5 / 431 | 2016 gegužės 23 || PDF

Nr. 6 / 432 | 2016 birželio 27 || PDF

Nr. 7 / 433 | 2016 liepos 22 || PDF

Nr. 8 / 434 | 2016 rugpjūčio 29 || PDF

Nr. 9 / 435 | 2016 rugsėjo 28 || PDF

Nr. 10 / 436 | 2016 spalio 25 || PDF

Nr. 11 / 437 | 2016 lapkričio 28 || PDF

Nr. 12 / 438 | 2016 gruodžio 20 || PDF